pasek8

Wyszukiwarka obiektów

A A A

Opieka całodobowa
nad seniorem i osobami niepełnosprawnymi

Jako społeczeństwo zawsze polegaliśmy na rodzinach, które dostarczały uczuciowego i materialnego wsparcia, jak również pomocy starszym rodzicom, dziadkom czy niepełnosprawnym dzieciom,  niemogącym samodzielnie funkcjonować. Opieka całodobowa nad seniorem czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest obecnie bardziej wielowymiarowa i wymagająca niż w przeszłości. Rozróżnia się kilka form opieki rodzinnej ze względu na świadczeniodawców, a co za tym idzie także zakres świadczonych usług.

Jeśli potrzebna jest opieka całodobowa nad seniorem czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi można skorzystać z różnego zakresu opieki za pomocą takich świadczeniodawców jak:

Opieka całodobowa
nad seniorem i osobami niepełnosprawnymi

Jako społeczeństwo zawsze polegaliśmy na rodzinach, które dostarczały uczuciowego i materialnego wsparcia, jak również pomocy starszym rodzicom, dziadkom czy niepełnosprawnym dzieciom,  niemogącym samodzielnie funkcjonować. Opieka całodobowa nad seniorem czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest obecnie bardziej wielowymiarowa i wymagająca niż w przeszłości. Rozróżnia się kilka form opieki rodzinnej ze względu na świadczeniodawców, a co za tym idzie także zakres świadczonych usług.

Jeśli potrzebna jest opieka całodobowa nad seniorem czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi można skorzystać z różnego zakresu opieki za pomocą takich świadczeniodawców jak:

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Podobny zakres świadczeń wymagany jest, gdy potrzebna jest  opieka nad osobami niepełnosprawnymi jak i seniorami. Także tego rodzaju opieka obejmuje pomoc osobom  w zakresie podstawowych potrzeb bytowych oraz „potrzeb wyższych” i odnosi się do czynności takich jak: pomoc w kąpieli, pomoc w ubieraniu się, pomoc w jedzeniu, pomoc w toalecie, pomoc przy wchodzeniu i wychodzeniu z łóżka, pomoc w utrzymaniu porządku w miejscu przebywania osoby starszej czy niepełnosprawnej, pomoc w spacerach, pomoc w wyjściu do lekarza, pomoc w transferze do innych miejsc, rehabilitacja, wsparcie psychologa, itp.

Poza podstawową opieką często wymagana jest także opieka specjalistyczna. Do podopiecznych w tych grupach należą osoby z chorobami postępującymi, niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą, demencją, chorobą Parkinsona, Alzheimera lub zaawansowanym nowotworem, osoby leżące np.: po wylewach, wypadkach, etc. W powyższych przypadkach osoby te wymagają całodobowej opieki specjalistycznej wykwalifikowanego personelu medycznego. Wielokrotnie wymagana jest także opieka rehabilitacyjna czy opieka psychologa.

 

Hospicjum Stacjonarne

W przypadku jeśli podopieczny jest zmuszony skorzystać z opieki  ze względu na zaawansowane stadium  choroby lub niepełnosprawność z pomocą przychodzi tu hospicjum stacjonarne. Opieka świadczona jest tu przez całą dobę włącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy. Trafiają tu chorzy w zaawansowanym stadium choroby, nieuleczalnie chorzy  będący w terminalnej fazie choroby. Pod stałą opieką medyczną stan pacjenta jest monitorowany. Na bieżąco jeśli jest taka konieczność wykonywane są badania, a także udzielana pomoc specjalistyczna. Zgodnie z założeniami  hospicjum stacjonarne  udziela pomocy w leczeniu objawowym nad nieuleczalnie chorymi. Celem opieki w hospicjum stacjonarnym jest poprawa jakości życia pacjentów nieuleczalnie chorych i ich bliskich. Leczenie objawowe jest skupione głównie na łagodzeniu dolegliwości związanych z postępującą i niemożliwą do wyleczenia chorobą. Głównym zadaniem jakie stawia sobie hospicjum stacjonarne  jest uśmierzanie cierpienia pod nadzorem profesjonalnej opieki medycznej. W zakresie wykonanych  świadczeń pacjent ma zagwarantowany nieodpłatny  pobyt w hospicjum stacjonarnym.

Chorzy mogą zgłaszać się osobiście lub przez członka rodziny do objęcia opieką hospicyjną.

Do przyjęcia na oddział opieki paliatywnej - hospicyjnej (stacjonarnej) potrzebne jest dostarczenie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Hospicjum domowe

Opieka hospicyjna może być również świadczona w miejscu przebywania podopiecznego, w domu. Hospicjum domowe, gdzie podopieczny pozostaje w swoim miejscu zamieszkania z najbliższą rodziną. Pomoc medyczna świadczona jest wtedy w określonych  dniach, godzinach przez lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, fizjoterapeutów i kapelanów u pacjenta  w domu. Podopieczny jest pod stałą opieką specjalistyczną.

Leczenie chorych obejmuje zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych oraz wspomaganie rodziny chorego w trakcie trwania choroby i w okresie osierocenia.

Celem opieki w hospicjum domowym są zintegrowane działania  zespołu specjalistów, a co za tym idzie poprawa jakości życia chorych.

Agencja Opieki nad Osobami Starszymi

Gdy podopieczny nie wymaga nadzoru specjalistycznej opieki medycznej, a stan zdrowia pozwala na pozostanie w swoim domu to pomoc może uzyskać z Agencji opieki.

Agencja opieki nad osobami starszymi zagwarantuje podopiecznym niepełnosprawnym czy to z racji wieku, czy schorzeń kompleksowe wsparcie. Pomoc można dobrać odpowiednio do  stanu zdrowia podopiecznego i osobistych wymagań. Jednak jest to opieka skoncentrowana na wsparciu i pomocy w życiu  codziennym nie wyłączając dodatkowych usług typu: rehabilitacja, opieka psychologa itp.

Dom opieki dla seniora

Opieka całodobowa nad seniorem czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi może być świadczona także w ośrodkach poza domem. Decydują o tym sami zainteresowani w uzgodnieniu z rodziną. Z pomocą przychodzą tu państwowe Domy Pomocy Społecznej tzw. DPS, a także prywatne Domy Opieki dla Seniora. Opieka całodobowa nad seniorem czy opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest tu świadczona 24 h na dobę. W ośrodkach tych opieka podstawowa, a także specjalistyczna dostosowana jest do potrzeb danej osoby. Zapewniona jest przy tym opieka lekarza oraz pielęgniarki. W ramach takiej opieki podopieczny może skorzystać także z odpowiednich badań specjalistycznych. W każdej chwili pomoc jest udzielana, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Prywatny Dom Opieki dla Seniora, jak i państwowy DPS gwarantują  szerokie wsparcie na takich poziomach opieki jak:

 •    opieka osobista,
 •    opieka pielęgniarska,
 •    opieka lekarska,
 •    opieka rehabilitacyjna,
 •    opieka kulturalna, jak i rekreacyjno-rozrywkowa

Na rynku polskim są różne Domy Opieki dla Seniora: państwowe (DPS),a także opieka świadczona przez  prywatne ośrodki opieki. Placówki te specjalizują się w róznych formach opieki.Od podstawowej do wysoko specjalistyczej obejmującej wiele zabiegów wspomagających komfort życia podopiecznych.Różnice te zostały omówione w poniższym artykule.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Dużym wsparciem dla rodzin zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi jest dofinansowanie dla tych właśnie osób udzielających takiej opieki bliskim. Wsparciem finansowym objęci mogą być niepełnosprawne dzieci, rodzice czy krewni. Wsparcie pieniężne wypłacane jest w formach różnych świadczeń. Świadczenia te rekompensują w części utratę zarobku, przy wykonywaniu opieki nad osobą wymagającą stałej bądz czsowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.

O takie świadczenie mogą wystąpić najbliżsi, to jest: matka lub ojciec, osoba będąca faktycznym opiekunem dziecka, rodzina zastępcza, inne osoby, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny. Tacy opiekunowie nierzadko muszą zrezygnować z pracy wobec potrzeby stałej obecności przy podopiecznym.

Dodatkowo, opiekunom może przysługiwać także świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli niepełnosprawność członka rodziny powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Jednak sądy coraz częściej orzekają, że dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych należy się, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała w późniejszym wieku (po ukończeniu 25 lat).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (K 38/13) nie można różnicować sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych ze względu na czas powstania choroby podopiecznego.

Jest to wbrew zasadzie równości wobec prawa i ten przepis TK uznał za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się bezterminowo. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o jej stopniu wydano na czas określony. W takiej sytuacji prawo do tego świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Poza dofinansowaniem z tytułu utraty dochodów ze względu na świadczenie opieki nad bliską osobą istnieją także inne formy wsparcia finansowego.

 

Świadczenie pieniężne dla opiekunów i dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem:

 

 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie pokrywające składkę na ubezpieczenie społeczne,
 • zasiłek celowy i specjalny,
 • świadczenie pielęgnacyjne na osobę niepełnosprawną,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł miesięcznie,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z kształceniem lub/i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka,
 • kontynuacja ubezpieczenia społecznego rolnika w KRUS,
 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zakupu skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
 • dofinansowanie (w części albo w całości) do zakupu leków, wyrobów medycznych albo niektórych środków spożywczych,
 • dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne przemieszczanie,
 • dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu „Aktywny samorząd”,
 • dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego(wyjazd taki stanowi połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem),
 • dofinansowanie do zakupu sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania,
 • dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (każdy sprzęt i urządzenie ułatwiające dostęp do informacji, przy czym warunkiem jest współpraca tego urządzenia z komputerem),
 • świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wniosek może być złożony wyłącznie elektronicznie),
 • świadczenie jednorazowe w wysokości 4000 zł (w przypadku urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, nieuleczalnej choroby dziecka zagrażającej jego życiu),  
 • dofinansowanie likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie (przeszkody wynikające z niedostosowania przedmiotów lub urządzeń użytkowych do rodzaju niepełnosprawności),
 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych przez spłatę odsetek kredytu zaciągniętego na własną działalność gospodarczą, albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne,
 • dofinansowanie do kosztów szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych i oprogramowania zakupionych w programie "Aktywny samorząd",
 • dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy (dofinansowanie obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane jak na przykład jazdy doszkalające czy szkolenie uzupełniające; w przypadku zaś kursu poza miejscowością zamieszkania, przewidziany jest dodatek do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu w okresie trwania kursu),
 • dofinansowanie  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę, tzw. czesne lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich; dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia),

Dofinansowanie do każdego sprzętu i urządzenia, które ułatwią osobie niepełnosprawnej kierowanie samochodem lub inny przewóz(w uzasadnieniu wniosku należy opisać i uzasadnić przedmiot zakupu; dofinansowane mogą być zarówno koszty zakupu, jak i usługi montażu oprzyrządowania samochodu).