Opieka paliatywna w hospicjum nad podopiecznymi wymagającymi stałych działań leczniczych, pielęgnacyjnych, psychologicznych czy rehabilitacyjnych ma różne formy. Do najpowszechniej wykorzystywanych zaliczają się ośrodki:

  • stacjonarne,
  • domowe,
  • doraźnego wsparcia.

Największą grupę placówek tworzy pierwsza z wymienionych kategorii, która oferuje również kompleksową formułę pomocy najpoważniej chorym, a także ich rodzinom. Tego typu ośrodki są prowadzone przez podmioty publiczne albo prywatne. W przypadku państwowych ich funkcjonowanie umożliwiają finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i dobrowolne datki z wpłat na fundację czy stowarzyszenie. Z kolei drugie są utrzymywane przez bliskich samych pensjonariuszy, ponoszących koszty pobytu rodziców bądź dziadków w hospicjum. W przypadku śmiertelnie chorego dziecka poniżej 16. roku życia do umieszczenia w placówce niezbędna jest pisemna zgoda rodziców.