Odwrócony Kredyt Hipoteczny – plusy i minusy

kredyt hipoJedną z form finansowego zabezpieczeniaosób starszych jest umowa odwróconego kredytu hipotecznego. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego („OKH”) bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami powstałymi w związku z umową, w szczególności odpowiednimi prowizjami i opłatami[1].

Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

obowiazek alimentacyjnyOsoby starsze, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, mają prawo oczekiwać odpowiedniej pomocy od członków rodziny. Prawny obowiązek zapewnienia im pomocy powstaje w sytuacji, kiedy osoba starsza znajdzie się w niedostatku. Niedostatek rozumiany jest nie tylko jako sytuacja braku jakichkolwiek środków do życia. Stan ten występuje również wtedy, gdy osoba starsza nie potrafi w pełni zaspokoić własnymi siłami i z własnych środków swych usprawiedliwionych potrzeb.

domy opieki1Z roku na rok rośnie liczba prywatnych domów opieki nad seniorami w Polsce.Opieka nad osobami starszymi ,niepełnosprawnymi potrzebującym pomocy profesjonalnej opieki systematycznie wzrasta.Usługi opiekuńcze w Polsce idą w coraz lepszym kierunku gwarantując opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego. Od 1 stycznia 2020 roku usługi opiekuńcze mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: