domy opieki1Z roku na rok rośnie liczba prywatnych domów opieki nad seniorami w Polsce.Opieka nad osobami starszymi ,niepełnosprawnymi potrzebującym pomocy profesjonalnej opieki systematycznie wzrasta.Usługi opiekuńcze w Polsce idą w coraz lepszym kierunku gwarantując opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego. Od 1 stycznia 2020 roku usługi opiekuńcze mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

  • lekarza;
  • pielęgniarki;
  • ratownika medycznego;
  • opiekuna w domu pomocy społecznej;
  • piekuna osoby starszej;
  • asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • opiekunki środowiskowej;
  • opiekuna medycznego,
  • a także osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2 - letnia doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.Taka osoba musi mieć także ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Opieka w domach państwowych i prywatnych polega na świadczeniu usług opieki nad seniorami przez całą dobę.

Pensjonariusze mają zapewnioną pomoc lekarza,pielęgniarki,rehabilitanta,a także całodobowe wyżywienie jak i opiekę higieniczną.

Wolny czas jest organizowany jest wg zainteresowania senoirów,a także Ich możliwości.

Usługi w takich domach opieki państwowych jak i prywatnych zapewniają także niezbędną pomoc w sprawach osobistych jak i kontakty z rodziną i otoczeniem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z2019 r., poz. 1507 z późn. zm.); Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1690).