pasek8

Wyszukiwarka obiektów
A A A

domy opieki najczesciej zadawane pytania

Domy Opieki - najczęściej zadawane pytania

Dom Opieki to placówki finansowane przez  samorządy, prywatnych sponsorów, a także opłacane przez samych mieszkańców. Zapewniają całodobową, profesjonalną opiekę osobom, które z racji wieku, chorób lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Co to jest dom opieki?

DPS to dom pomocy społecznej, czyli jednostka państwowa, w której dyrektorami są osoby wyznaczone przez instytucje administracji publicznej. Umieszczenie osoby w DPS wiąże się z oddaniem placówce 70% emerytury, reszta kosztów jest pokrywana przez państwo.

Prywatne domy opieki natomiast są jednostkami, w których właścicielem jest osoba prywatna. Są to placówki o większym komforcie, lecz koszty pobytu osoby w takiej placówce są dużo większe niż w przypadku DPS i w całości pokrywane przez osobę zainteresowaną pobytem w takim domu opieki.

Czy można wybrać dom opieki dostosowany do schorzeń?

Uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu do placówki zgodnej profilowo z danym schorzeniem jest oczywiście najlepszą opcją. Niestety czasami na miejsce w ośrodku, który specjalizuje się w danym schorzeniu trzeba czekać latami. Najtrudniej dostać się do ośrodków zajmujących się chorobami psychicznymi. Tam liczba osób na jedno miejsce jest niewyobrażalnie duża. Z uwagi na brak wolnych miejsc w ośrodkach specjalizujących się w konkretnych schorzeniach często pacjenci decydują się zostać w innych ośrodkach o bardziej neutralnym profilu, w których oczywiście podstawowa opieka jest zapewniona w sposób w pełni profesjonalny.

Kiedy przychodzi czas na przeprowadzkę do domu opieki? 

Przeprowadzka do domu opieki powinna odbyć się wtedy, kiedy wszystkie strony są na to gotowe. Podjęcie decyzji o pozostawieniu seniora w domu opieki jest bardzo ciężkie i wokoło całej sytuacji gromadzą się mieszane uczucia. Warto za właściwy moment przyjąć taki czas, w którym senior i rodzina są gotowi psychicznie na zmianę miejsca pobytu najbliższej osoby. Nie bez znaczenia jest także stan fizyczny chorego, który uniemożliwia mu samodzielne funkcjonowanie. W tym przypadku nie ma co zwlekać z przeprowadzką do domu opieki.

Kto kieruje do domu opieki? 

Domy Pomocy Społecznej to jednostki samorządowe, dlatego też decyzję o wydaniu skierowania do takiego ośrodka i decyzję zawierającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy. W przypadku miast będzie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w przypadku gmin będzie to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do prywatnego Domu Opieki nie potrzeba skierowania.

Czy może mnie ktoś zmusić do przeniesienia się do domu opieki? 

Umieszczenie w domu opieki następuje na wniosek i po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego. Jednak w przypadku, gdy takiej zgody nie ma, a osoba starsza wymaga bezwzględnej pomocy, a sama nie może sobie poradzić (nie ma rodziny) to wtedy ośrodek pomocy społecznej musi powiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy i to on wydaje decyzję o umieszczeniu osoby starszej w domu opieki, mimo braku zgody z jej strony.

Gdzie złożyć wniosek o umieszczenie w domu opieki? 

Skierowanie do określonego domu opieki jest następstwem złożenia odpowiedniego, pisemnego wniosku do właściwego organu samorządowego, jakim jest Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak szukać dobrego domu opieki? 

Wybranie dobrego domu opieki jest zadaniem niezwykle trudnym. Należy przede wszystkim ustalić najważniejsze informacje o danych placówkach, które pomogą wybrać najlepszą. Należy zwrócić uwagę na ilość osób przebywających w jednym pomieszczeniu, na wyposażenie sal i węzłów sanitarnych. Równie ważna jest także wykwalifikowana kadra. Informacji można szukać w internecie lub wśród znajomych.

Kto podpisuje umowę z moim przyszłym domem opieki? 

Umowę na pobyt w wybranej placówce podpisuje sam zainteresowany z kierownictwem domu opieki (DPS, prywatny dom opieki), a jeśli nie jest w stanie to w zastępstwie rodzina lub przedstawiciel prawny tej osoby, która chce zamieszkać w placówce.

Czy mogę zmienić dom opieki, jeśli nie jestem zadowolona/y? 

Zgodnie z nową ustawą osoba, która została umieszczona w domu opieki dobrowolnie, może w każdej chwili zrezygnować z tego świadczenia. Jeżeli natomiast umieszczenie w DPS było poprzedzone wyrokiem sądu opiekuńczego, wtedy nie wolno placówki opuszczać chyba że sąd wyda taką zgodę. Jeśli chodzi o zmianę prywatnego domu opieki, nie ma tutaj żadnych przeszkód, o ile w nowej placówce będą wolne miejsca.

Czy będzie mnie stać na dom opieki? 

Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej. Zgodnie z nią DPS mogą pobierać opłatę w maksymalnej wysokości 70% renty bądź emerytury podopiecznego. Pozostałą część musi dopłacić rodzina lub gmina. Prywatne domy opieki same ustalają warunki.

Ile kosztuje pobyt w domu opieki? 

Pobyt w państwowym domu opieki to wydatek rzędu około 3 tysięcy złotych. Kwoty odpłatności za prywatne domy opieki rozpoczynają się od około 4 tysięcy złotych wzwyż.

Kiedy rodzina płaci za dom opieki jeśli mnie nie stać? 

Jeżeli osoba umieszczona w placówce jest w stanie ponosić koszty swojego utrzymania samemu, obowiązki wobec krewnych nie powstają. Rodzina, czyli małżonek i krewni oraz w niektórych sytuacjach gmina, uiszczają opłaty za pobyt w placówce dopiero wówczas, gdy mieszkaniec DPS nie jest samowystarczalny finansowo.

Czy zachowam emeryturę w domu opieki? 

W przypadku państwowych domów opieki (DPS) zgodnie z ustawą placówka może maksymalnie pobierać 70% renty lub emerytury podopiecznego. Pozostałą część musi dopłacić rodzina bądź gmina 30% emerytury pozostaje więc nienaruszone i może być na dowolne wydatki.

Kto nadzoruje domy opieki? 

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej i prywatne domy opieki są kontrolowane przez Krajowy Mechanizm Prewencji działający przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także przez inne służby kontrolne zgodnie z ustawą jak wojewoda.