ochrona prawnaJeśli czujesz się niepewnie, nie wiesz jakie masz prawa lub nie jesteś w stanie rozwiązać swoich problemów samodzielnie.

Przeczytaj o swoich prawach w opiece nad osobami starszymi.

Umowa o dożywocie

jak zapewnic sobie opieke dozywotniaJeżeli jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną oraz właścicielem nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego), jednym z prawnych sposobów na zapewnienie sobie opieki oraz środków utrzymania może być zawarcie umowy o dożywocie. Na podstawie takiej umowy, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) możesz uzyskać szereg zapewniających Ci byt świadczeń.

Odwrócony Kredyt Hipoteczny – plusy i minusy

kredyt hipoJedną z form finansowego zabezpieczeniaosób starszych jest umowa odwróconego kredytu hipotecznego. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego („OKH”) bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami powstałymi w związku z umową, w szczególności odpowiednimi prowizjami i opłatami[1].

Na czym polega obowiązek alimentacyjny?

obowiazek alimentacyjnyOsoby starsze, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, mają prawo oczekiwać odpowiedniej pomocy od członków rodziny. Prawny obowiązek zapewnienia im pomocy powstaje w sytuacji, kiedy osoba starsza znajdzie się w niedostatku. Niedostatek rozumiany jest nie tylko jako sytuacja braku jakichkolwiek środków do życia. Stan ten występuje również wtedy, gdy osoba starsza nie potrafi w pełni zaspokoić własnymi siłami i z własnych środków swych usprawiedliwionych potrzeb.

Jaki jest cel programu?

asystent osobisty osoby niepełnosprawnejUsługa programu: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest formą wsparcia dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać z programu  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

  • Z programu mogą skorzystać osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością mające  orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby, które wymagają stałej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, a także wsparcia w życiu społecznym.
  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają stałej / długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na swoją niepełnosprawność  lub w procesie  leczenia, rehabilitacji i edukacji.

jak zadbac o swoja przyszlosc wczesniej

Są sytuacje w życiu, gdy los może zaskoczyć, czy to przez nagłą chorobę nowotworową, wylew, udar, wypadek czy demencję (zanik pamięci). Nie czekaj na odpowiedni moment i nie odkładaj ważnych spraw na przyszłość. Zaplanuj swoją przyszłość już teraz z wyprzedzeniem, póki jeszcze jest czas i zdrowie. Nie pozostaw swoich bliskich z problemami finansowymi i prawnymi. Dobrze będzie, gdy Twój wybór będzie znany bliskim wcześniej, a wszystkie sprawy prawne i finansowe będą uregulowane i jasne. Jeśli nie będziesz w stanie sam podejmować już decyzji w wyniku postępującej choroby wtedy to Twoi bliscy będą w spokoju mogli zapewnić Ci troskliwą opiekę.

Zaplanowanie Twojej przyszłości może obejmować kwestie związane z Twoimi finansami, stylem życia czy opieką zdrowotną.

domy opieki1Z roku na rok rośnie liczba prywatnych domów opieki nad seniorami w Polsce.Opieka nad osobami starszymi ,niepełnosprawnymi potrzebującym pomocy profesjonalnej opieki systematycznie wzrasta.Usługi opiekuńcze w Polsce idą w coraz lepszym kierunku gwarantując opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego. Od 1 stycznia 2020 roku usługi opiekuńcze mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: